Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân để hiểu biết pháp luật đối với các chính sách liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh (09/05/2021 20:56)

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân để hiểu biết pháp luật đối với các chính sách liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân để hiểu biết pháp luật đối với các chính sách liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh

Ngày đăng 09/05/2021 | 09:57  | Lượt xem: 9

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng, kiểm tra đột xuất; trong đó xác định địa bàn ưu tiên tại các quận, huyện, thị xã; chú trọng địa bàn kiểm tra tận UBND cấp xã, thôn, tổ dân phố.

UBND Thành phố vừa có văn bản số 1284/UBND-SNV ngày 4/5/2021 về tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của Hà Nội năm 2021. Theo đó, năm 2020, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của Hà Nội đạt 41,63/80 điểm, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, tăng 11 bậc so với năm 2019. Nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của Hà Nội, năm 2021, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 24/KH_UBND ngày 22/01/2021 của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021. Quá trình thực hiện cần cụ thế hóa, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai: Các Sở, ngành được giao chủ trì tham mưu các Chỉ số nội dung và nội dung thành phố của Chỉ số PAPI chủ động đề xuất tham mưu các chương trình, đề án, dự án theo ngành, lĩnh vực phụ trách trình UBND Thành phố phê duyệt; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao.

Thứ ba: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân để hiểu biết pháp luật, các quyền, nghĩa vụ của người dân đối với các chính sách liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Đặc biệt, nội dung tuyên tryền gắn với công tác tuyên truyền và tổ chức kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới. Tăng cường các kênh trao đổi thông tin, các hình thức tương tác để tạo môi liên hệ, đồng thuận, tin tưởng vào các quyết sách giữa chính quyền và nhân dân.

Thứ tư: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng, kiểm tra đột xuất; trong đó xác định địa bàn ưu tiên tại các quận, huyện, thị xã; chú trọng địa bàn kiểm tra tận UBND cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Thư năm: Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24/KH_UBND, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả trong các nội dung: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch và các nhiệm vụ khác có liên quan.

Nguồn: https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/pho-bien-giao-duc/-/asset_publisher/sxBNLsQSLyY8/content/lam-tot-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-toi-nguoi-dan-e-hieu-biet-phap-luat-oi-voi-cac-chinh-sach-lien-quan-mat-thiet-en-oi-song-dan-sinh