THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 (17/05/2021 10:55)

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON MINH KHAI

Số: 18/TB - MNMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Khai, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

 

Căn cứ Thông báo số 1638/TB-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 1314/ UBND-GD&ĐT ngày 13/5 /2021 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc  triển khai thực hiện điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021;

 Trường mầm non Minh Khai thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

          1. Đối với học sinh toàn trường, các con được nghỉ hè sớm bắt đầu từ ngày 15/5/2021.

2. Đối với Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên

- Đối với giáo viên nhà trường nghỉ hè sớm bắt đầu từ ngày 15/5/2021.

- Đối với cán bộ quản lý, nhân viên đi làm trực trong thời gian hè.

3. Nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể tới trường học tập.

4. Trong thời gian nghỉ hè đề nghị tất cả Cán bộ, giáo viên, nhân viên, Phụ huynh học sinh, học sinh tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và nhà trường đề ra.

Trên đây là thông báo về thời gian điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Trường mầm non Minh Khai trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận;

- UBND phường Minh Khai; (để b/c)

- Website của đơn vị; (để TB)

- Các đ/c CB, GV,NV (để t/h);

- Phụ huynh HS (để P/h t/h);

- Lưu: VT, HSQL.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Huyền