CÔNG VĂN SỐ 19/MNMK (26/05/2021 21:3)

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO CÔNG ĐIỆN SỐ 11/CĐ-UBND NGÀY 24/5/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ