ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON Năm học 2021 - 2022 (04/06/2021 21:21)

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON Năm học 2021 - 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON

Năm học 2021 - 2022

         

          Kính gửi: Ban tuyển sinh trường Mầm non Minh Khai.

1. Họ và tên học sinh:……………………………..Nam/Nữ; Dân tộc:…………..

- Ngày sinh:…./…../…....... Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):…………………………

- Đối tượng chính sách: …………………………………………………………..

- Học sinh khuyết tật: …………………………………………………………….

- Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ………………………………………....

- Huyện (Quận):…………………Xã (Phường/Thị trấn):………………………...

Thôn (phố)………………………Xóm (tổ):……………………………………...

- Nơi ở hiện nay: Tỉnh (thành phố): ………………………………………....

- Huyện (Quận):…………………Xã (Phường/Thị trấn):………………………...

Thôn (phố)………………………Xóm (tổ):……………………………………...

- Được phân tuyến tuyển sinh vào trường: ……………………………………….

2. Họ tên bố:…………………………………Năm sinh:…………………………

Số CMND: ………………………………….Nghề nghiệp:……………………...

3. Họ tên mẹ:…………………………………Năm sinh:………………………..

Số CMND: ………………………………….Nghề nghiệp:……………………...

4. Họ tên người đỡ đầu (nếu có):………………………..Năm sinh:……………..

CMND: ………………………………….Nghề nghiệp:……………………........

          Tôi viết đơn này đề nghị Ban tuyển sinh trường Mầm non Minh Khai cho con tôi được đăng ký xét tuyển vào lớp…….............. năm học 2021-2022 của quý trường; Nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

          Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                          Minh Khai, ngày ..... tháng ..... năm 2021

.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

            - Hồ sơ gồm có: Đơn xin học; Bản sao giấy khai sinh; Hộ khẩu photocoppy kèm theo Hộ khẩu chính (để đối chiếu); giấy xác nhận nơi cư trú đối với học sinh tạm trú trên địa bàn.

            - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (Nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu)

PHỤ HUYNH TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY