CÔNG VĂN 270/GD&ĐT-TH (26/05/2021 21:8)

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẬN BẮC TỪ LIÊM NĂM 2021