CÔNG KHAI CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUẬN BẮC TỪ LIÊM NĂM 2021 (22/12/2020 22:21)

Quyết định số: 6966/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu,chi ngân sách năm 2021 của quận Bắc Từ Liêm

.