KẾ HOẠCH SỐ 25/KH-UBND (26/05/2021 21:11)

KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA QUẬN BẮC TỪ LIÊM NĂM 2021