THÔNG BÁO CÔNG KHAI Công khai kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương GVMN. (12/06/2021 16:46)

Công khai kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương gvmn.

THÔNG BÁO CÔNG KHAI Công khai nâng lương TX và phụ cấp thâm niên nhà giáo quý II năm 2021 (12/06/2021 16:41)

Thông báo công khai công khai nâng lương tx và phụ cấp thâm niên nhà giáo quý ii năm 2021

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ NĂM HỌC 2020-2021 (31/05/2021 8:31)

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH SỐ 25/KH-UBND (26/05/2021 21:11)

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của quận bắc từ liêm năm 2021

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 3032 THÁNG 5/2021 (20/05/2021 7:15)

Công khai đánh giá thi đua 3032 tháng 5/2021