CÔNG KHAI XẾP LOẠI 3032 CỦA CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-NHÂN VIÊN (21/01/2021 16:3)

Công khai xếp loại 3032 của cán bộ-giáo viên-nhân viên

CÔNG KHAI XẾP LOẠI THI ĐUA CỦA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN THÁNG 01/2020 (21/01/2021 16:1)

Công khai xếp loại thi đua của cán bộ- giáo viên- nhân viên tháng 01/2020

CÔNG KHAI VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2020 (18/01/2021 15:22)

Công khai việc bán tài sản thanh lý năm 2020

CÔNG KHAI XẾP LOẠI THI ĐUA THÁNG 12/2020 (22/12/2020 22:21)

Công khai xếp loại thi đua tháng 12/2020

CÔNG KHAI CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUẬN BẮC TỪ LIÊM NĂM 2021 (22/12/2020 22:21)

Quyết định số: 6966/qđ-ubnd ngày 19 tháng 12 năm 2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu,chi ngân sách năm 2021 của quận bắc từ liêm