CÔNG KHAI VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2020 (18/01/2021 15:22)

Công khai việc bán tài sản thanh lý năm 2020

CÔNG KHAI XẾP LOẠI THI ĐUA THÁNG 12/2020 (22/12/2020 22:21)

Công khai xếp loại thi đua tháng 12/2020

CÔNG KHAI CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUẬN BẮC TỪ LIÊM NĂM 2021 (22/12/2020 22:21)

Công khai chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu-chi ngân sách nhà nước quận bắc từ liêm năm 2021

CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC,LĐHĐ THÁNG 11/2020 (20/11/2020 15:56)

Công khai kết quả đánh giá, xếp loại cbccvc,lđhđ tháng 11/2020